Rijschoolreglement

Artikel I.            Lesvoorwaarden rijschool

 1. De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen gesteld door de wetgeving. Hij is in het bezit is van een stage- of instructietoelating uitgereikt en gecontroleerd door MOW Vlaanderen (Mobiliteit en Openbare Werken).
 2. De volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht, inclusief de evaluatie en de nodige administratie.
 3. De rijschool voorziet alle noodzakelijke verzekeringen.
 4. Indien noodzakelijk voorziet de rijschool na afloop van de lessen de nodige attesten, uitgezonderd van een bekwaamheidsattest (cat B).
 5. Voor een bekwaamheidsattest moet je bovendien 20 uur effectief les gevolgd hebben. Een bekwaamheidsattest (cat. B) kan geweigerd worden indien de lesgever oordeelt dat de kandidaat niet geschikt is om scholing alleen op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met jou bespreken.
 6. De rijschool kan op elk moment de lessen of examens verplaatsen.
 7. Indien het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, zijn daar geen extra kosten aan verbonden voor de kandidaat.
 8. Wat de praktische lessen betreft: Als de leerling tijdens de verplaatsing op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen deze verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract als tarief is vermeld, mag worden aangerekend.

Artikel II.          Voorwaarden kandidaat

 1. De kandidaat is verplicht om alle aanwijzingen van de rijlesgever tijdens de rijles op te volgen.
 2. De kandidaat dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum.
 3. De kandidaat annuleert tijdig de lessen en examens indien deze niet aanwezig kan zijn zonder kosten, uitgezonderd:
  1. Lessen of examens die minder dan 2 werkdagen (excl. zaterdag) op voorhand door de leerling worden geannuleerd, worden volledig aangerekend.
  2. Lessen of examens die minder dan 10 werkdagen (excl. zaterdag) op voorhand door de leerling worden geannuleerd, worden voor 25% aangerekend.
 4. Laattijdige annulaties kunnen verplaatst worden op vertoon van een medisch attest of overmacht. Deze worden nooit terugbetaald. Dit dient wel gemeld te worden aan de rijschool voor aanvang van de lessen. Worden uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht: verlof, oproeping door de werkgever, geplande ziekenhuisopname, ….(niet-limitatieve opsomming). Dit is niet van toepassing voor het vormingsmoment.
 5. Wanneer je akkoord bent gegaan met de voorgestelde planning (mondeling, telefonisch of via e-mail of door uitvoering van de betaling), kan deze planning enkel nog geannuleerd worden mits een vergoeding van de dossierkosten van 25 euro.
 6. Verplaatsen of annuleren van lessen en examens dienen te gebeuren op kantoor tijdens de kantooruren, per mail of telefonisch.
 7. De kandidaat geeft voor de rijopleiding alle relevante informatie aan te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn-, alcohol-, en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.
 8. De kandidaat is verplicht vermelding te maken in er sprake is van een verval van het recht tot sturen.
 9. De kandidaat dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij deelname aan een praktijkexamen beschikt over de nodige geldige documenten. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de kandidaat geen examen kan doen als gevolg van ontbreken van deze documenten. Over welke documenten u moet beschikken en aan welke voorwaarden u moet voldoen, kan u terug vinden op de website www.goca.be. De retributies die worden in rekening gebracht bij laattijdige annulatie of niet deelname aan het praktijk examen zullen worden in rekening gebracht aan de kandidaat.
 10. De kandidaat geeft toestemming om zijn foto door de rijschool te laten plaatsen in folders, op de website, in fotoboeken, enz…

Artikel III.       Tarieven en Betaling

 1. Theorie = 130 euro (in groep)
  60 euro per uur individueel
 2. Praktijk B
  1. Administratiekost = 20 euro (geen kost vanaf 20u rijles)
  2. 2u rijles = 160 euro
  3. 2u examenbegeleiding = 175 euro
  4. 3u examenbegeleiding= 255 euro
 3. Praktijk B+E
  1. Per uur les 100 euro + éénmalige administratiekost van 20 euro
  2. ECO opleiding (3u) = 300 euro
  3. COMFORT opleiding (8u + examenbegeleiding) = 1000 euro
   1. 10% korting voor klanten die binnen het jaar na de laatste les van hun opleiding rijbewijs B bij Drivewell hiervoor inschrijven
  4. Xtra opleiding (4u) = 600 euro
  5. Voor eventuele tussenkomsten (KMO-portefeuille, premies sectorfondsen, …) verwijzen we naar onze website www.drivewell.be
 4. Vormingsmoment = 20 euro

De vermelde vergoedingen zijn incl. 21% btw.

Het saldo van de gepland theorie- of praktijklessen zullen worden voldaan 3 weken voor de aanvang van de lessen, tenzij anders overeengekomen.

Komt het voor dat je niet betaalt volgens het overeengekomen betalingsschema, dan heeft de rijschool het recht de geplande opleiding stop te zetten en een factuur op te maken voor het achterstallige bedrag. Iedere vertraging in betaling van deze factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10 % per jaar vanaf de vervaldag met zich mee.

De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen. De kandidaat heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij kan gebruik maken tot 1 week na kennisneming van de prijswijziging.

Wens je een factuur te bekomen van de opleiding, dan dien je dit te melden bij inschrijving. Retro-actief een factuur vragen is niet mogelijk, maar er kunnen wel kopies van betalingsbewijzen overhandigd worden.

Ingeval de kandidaat een factuur ontvangt, dient deze voor de vervaldatum, vermeld op de factuur, te worden voldaan. Ingeval de betalingstermijn verlopen is en de betaling blijft alsnog uit, zal de rijschool genoodzaakt zijn de vordering definitief uithanden te geven. De kandidaat zal aansprakelijk gesteld worden voor alle daaruit voort vloeiende rente en incassokosten.

Artikel IV.      Beëindigen lesovereenkomst

 1. De rijschool heeft het recht om de lesovereenkomst tussentijds of vroegtijdig te beëindigen.
 2. De kandidaat heeft het recht om de lesovereenkomst tussentijds of vroegtijdig te beëindigen
 3. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, heeft de kandidaat rechtop terugbetaling van dit vooruitbetaald bedrag, met aftrek van de reeds genoten lessen alsmede een administratieve kost van 25 euro en eventueel gemaakte onkosten. Dit kan tot één jaar na de eerst voorziene les, na dit jaar is er geen recht meer op terugbetaling. Niet opgenomen theorielessen / vormingsmomenten worden niet terugbetaald.

Artikel V.         Kwaliteitscontrole – Bemiddeling.

Op regelmatige tijdstippen zal de rijschool jou bevragen, mondeling of per mail, of de opleiding voldeed aan jouw verwachtingen.

Bij een meningsverschil over het verloop van je opleiding kan dit in de eerste plaats formuleren aan zaakvoerders en rijschooldirecteur op het telefoonnummer 0474 60 41 58  of per mail via info@drivewell.be.

Indien het meningsverschil niet naar wens wordt opgelost, kan je hiervan melding maken aan Federdrive, de federatie van erkende rijscholen, via ombudsdienst@federdrive.be.

Artikel VI.      Vrijwaringen

De rijschool vrijwaart de kandidaat voor bekeuringen of aanspraken van derden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de rijles, maar niet tijdens het praktijkexamen, tenzij :

 1. De kandidaat zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaats vindt.
 2. De kandidaat tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt.
 3. De kandidaat een verval tot sturen is opgelegd en dat heeft verzwegen.
 4. De kandidaat onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.