Ik wil zelf instructeur worden

Waarom

Het is een zinvol beroep. Is er iets zinvoller dan iemand iets nieuw bijbrengen?
Het is zeker een boeiend beroep. U komt immers voortdurend in contact met mensen van alle leeftijden en uit alle sociale lagen van de bevolking.

De job biedt flexibele arbeidstijden. Voltijds, deeltijds of als losse (occasionele) medewerker.
Je hebt een grote vrijheid en verantwoordelijkheid in de uitoefening van uw taak.
Het is een beroep met een belangrijke persoonlijke genoegdoening. Uw leerling slaagt voor zijn rijexamen en u hebt daar een belangrijke bijdrage toe geleverd.

Maar vooral het is een beroep dat u een niet te onderschatten beroepsvoldoening verschaft.

Voorwaarden

 • Minimum 3 jaar houder zijn van een geldig rijbewijs cat. B
 • Bewijs van goed gedrag en zeden (getuigschrift model 2 voorleggen bij indiensttreding)
 • Houder zijn van een diploma, getuigschrift of brevet dat toegang verleent tot de niveau’s A, B of C (of gelijkwaardig erkend buitenlands diploma) of een beroepservaring van minstens zes jaar als rijschoollesgever    kunnen aantonen.
 • In de laatste 3 jaar niet vervallen zijn of geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen
 • Niet veroordeeld zijn voor bepaalde inbreuken op het Strafwetboek, de wet betreffende de politie op het wegverkeer of het KB erkenningen autorijscholen
 • Niet verenigbaar met de functie van tolk bij het theorie-examen en met de functie in een technische controle
 • Indien het beroep uitgeoefend wordt in combinatie met een betrekking als ambtenaar, lokale/federale politie of leger, moet steeds een toelating voorgelegd worden van de hiërarchische overste.
 • Houder zijn van een brevet III (theorielesgever), of een stagetoelating.

Psychische eisen

Verantwoordelijkheidsbesef

 • tegenover de leerling, andere weggebruikers en collega’s
 • voorbeeldfunctie tegenover de gemeenschap
 • bepaalde documenten worden afgeleverd voortgaande op uw beoordeling!

Aanpassingsvermogen

 • de ene leerling verschilt van de andere: geslacht, leeftijd, sociaal milieu, begripsvermogen, manuele vaardigheid

Tact

 • gepast reageren op de tekortkomingen van de leerling
 • beleefdheid, ook wanneer er kritiek is

Zelfbeheersing

 • uw eigen emotionaliteit niet projecteren op de leerling, geen angst tonen
 • gepast reageren op de fouten van de leerling en van de andere weggebruikers
 • gepast reageren op examenuitslagen

Stressbestendigheid

 • druk van de leerling
 • druk bij examenbegeleidingen

Stiptheid

 • respecteren van de afspraken
 • vervullen van de administratieve taken: ritbladen, leskaarten, evaluatie

Fysiche eisen

Gezondheid

 • attest van rijgeschiktheid (bij twijfel, vooraf arts - vooral oogarts raadplegen)

 

Uithoudingsvermogen

 • steeds alert blijven in alle omstandigheden
 • soms wachttijden in examencentra
 • Verkeersmoeheid

Voorkomen

 • verzorgd voorkomen wekt vertrouwen
 • behoorlijke kledij

Stem

 • aangename spreektoon, nooit roepen
 • duidelijk en verstaanbaar spreken

Solliciteer nu!

Meer info hieromtrent vind je op de website van de Vlaamse overheid.