Zit je thuis door het coronavirus?

Image
Image

Ook van thuis uit kan je verder oefenen!

Stuur ons via Facebook of Instagram hoe jij online oefent met de hashtag #rijvirusvrij en maak kan op een waardebon voor lessen ter waarde van 100 euro.
Onderaan de pagina vind je het wedstrijdreglement.

 
Hier alvast een spelletjes om het manoeuvreren bij te schaven.
Zit je vast? Ontdek dan onze filmpjes over de manoeuvres en meer op ons YouTube kanaal.

Image

Wedstrijdreglement


Artikel 1: Principe
DriveWell wil tijdens de coronatijden als rijschool, tijdens de periode dat de lessen opgeschort worden, de kandidaat bestuurders de kans geven om hun vaardigheden te oefenen. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

Artikel 2: Opzet wedstrijd

Post een foto op een sociale mediakanaal (Facebook/Instagram) die aantoont hoe jij oefent van thuis uit en win een waardebon voor lessen door rijschool DriveWell gegeven ter waarde van 100 euro.

Artikel 3: Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen die Rijschool DriveWell volgt op Instagram, of die de pagina leuk vindt op Facebook, kan deelnemen aan de online wedstrijd. Deelnemen kan door een foto te posten op de Facebook-pagina van DriveWell of een foto te verspreiden met de hashtag #rijvirusvrij. De foto moet publiekelijk te bekijken zijn, dus inzendingen via afgeschermde accounts kunnen niet meegerekend worden.

Elke natuurlijk persoon kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Personeelsleden en diens kinderen worden van de wedstrijd uitgesloten.

Je kan deelnemen vanaf de leeftijd van 17 jaar.

Artikel 4: Termijn

De wedstrijd start op 21 maart 2020 en duurt voor de termijn dat er geen lessen in de rijscholen gegeven mogen worden omwille van het coronavirus.

Artikel 5: Wedstrijd

De deelname is gratis.

De inbreng van de deelnemers aan de wedstrijd betreft een creatief product, namelijk een foto. De winnaar worden bepaald door de jury in functie van creativiteit.

De deelnemers verlenen de organisatie de kosteloze toestemming om de creatieve producten zonder enige beperking te publiceren op de website van DriveWell en andere online kanalen onder hun redactionele verantwoordelijkheid. De deelnemer vrijwaart de organisator tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit wil zeggen dat alle foto’s oorspronkelijk moeten zijn en enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mogen zijn. Er mag op geen enkele wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden in verwerkt worden, tenzij men over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. De organisator is niet verplicht om de producten te publiceren en/of gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

Artikel 6: Winnaar bepalen en bekendmaken

Van zodra de lessen opnieuw kunnen aangevat worden, na de opschorting omwille van het coronavirus, zal de winnaar worden gekozen door een jury, samengesteld uit de zaakvoerders van rijschool DriveWell. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

De winnaars worden op de hoogte gebracht via een reply op hun deelname. Ze zullen gevraagd worden om contact op te nemen met de organisatie.

Artikel 7: Prijs

De prijs is een waardebon voor lessen gegeven door rijschool DriveWell ter waarde van 100 euro.

De data van de lessen wordt vastgesteld in samenspraak met de betrokken winnaar. De lessen zullen plaats vinden binnen het jaar na bekendmaking van de winnaar.

De waarde van de prijs kan niet omgezet worden in een terugbetaling.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De organisator DriveWell is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen ten gevolge van deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van de prijs. De deelnemers en winnaars verklaren af te zien van enige vordering tegen DriveWell die zou kunnen voortvloeien uit om het even welk schadegeval dat hen overkomt bij deelname aan de wedstrijd en/of uitvoering van de prijs.

DriveWell is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden omdat de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Bij onbereikbaarheid, d.w.z. geen reactie binnen de week, kan de organisatie de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer. Wanneer de winnaar bekend is gemaakt, wordt hij/zij gecontacteerd door DriveWell met de vraag om zijn/haar contactgegevens over te maken aan de organisatie voor de toekenning van de prijs.

Artikel 9: Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op deze pagina.

Artikel 10: Betwistingen

De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden.

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de bovengenoemde jury, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@drivewell.be.

Artikel 11: Privacy

De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, als ze een prijs winnen, ze eventueel met hun ingezonden foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van DriveWell.

Artikel 12: Contact

Bij vragen of problemen in verband met de wedstrijd kunnen geïnteresseerden mailen naar info@drivewell.be.

Artikel 13: Reglement aanvaarden

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.